Insändare: Bevara skogen i Kristineberg

Ett av Vallentuna naturskyddsförenings syften är att väcka intresse för kommunens grönområden och verka för att skyddsvärda områden bevaras. Det gör föreningen genom olika aktiviteter där kommunens natur visas upp, men också genom att skapa opinion.

Denna vecka har Vallentuna naturskyddsförening en insändare i lokaltidningen Vallentuna Nyheter. Den handlar om vikten av att bevara Kristinebergsskogen.

För ungefär ett år sedan utlyste Naturskyddsföreningen i Vallentuna en fototävling kallad ”Mitt smultronställe i Vallentuna”. Syftet var att upptäcka och uppmärksamma den natur vi har runtom i kommunen. Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vallentuna tror att det finns mycket fantastisk natur i vår kommun som vi inte känner till.

Det kom in ett antal bilder från spridda delar av kommunen. Flera av de bidrag vi fick in var från Kristinebergsskogen, som ligger nära tätorten öster om Arningevägen.

Den 24 september i år deltog Naturskyddsföreningen Vallentuna på höstfesten. Då passade vi på att visa upp de bidrag vi fick in till fototävlingen, och många besökare kunde vittna om att Kristinebergsskogen verkligen är en härlig skog att ströva i med sina fantastiska hällmarker, mossar och blandskogar med bär och svamp. Skogen är ett populärt och välbesökt område.

Dessvärre planerar kommunen att bygga bostäder i denna skog. Och visst behövs det bostäder, men de boende behöver också näraliggande natur att kunna koppla av i. En viktig anledning för många av de som väljer att flytta till Vallentuna är just att det finns gott om tätortsnära natur att vistas i. Om Kristinebergsskogen bebyggs försvinner en av de sista tätortsnära skogarna. 

Kristinebergsskogen har också höga naturvärden. Till exempel finns där hällmarkstallskog, en skogstyp som endast finns i områden som ligger under högsta kustlinjen. Även om hällmarkstallskog är en vanlig naturtyp i Stockholmsområdet är den i ett internationellt perspektiv ganska ovanlig. Genom att det räknas som icke-produktiv skogsmark är den här typen av skog oftast opåverkad av skogsbruk och träden kan bli mycket gamla. Dessa hällmarker är mycket känsliga för slitage och för att de ska förbli värdefulla så behövs skogen runt om som skydd.

Naturskyddsföreningen Vallentuna hoppas att Kristinebergsskogen kan få finnas kvar som den viktiga tätortsnära resurs den är. Kommunen måste bevaka och fortsätt tillgodose människors möjlighet att komma ut i naturen för rekreation och återhämtning, särskilt nu när Vallentuna expanderar och förtätar bebyggelse i anslutning till tätorten.

Programområdet ligger söder om Okvista, längs Arningevägen.

2016-11-20

Programområdet (MKB från Sweco)

kommunens hemsida finns massor med information om projektet, bland annat miljökonsekvensbeskrivning och naturvärdesinventering.