Remiss om bergtäkt i Norrhall

Naturskyddsföreningen har fått ta del av planerna på att skapa en bergtäkt i Norrhall. Med hjälp av kommentarer från boende i området har vi skrivit ett remissvar, som du hittar här.

Miljöpåverkan som anläggningen kan föra med sig är enligt DKLBC, som söker tillståndet, bland annat buller och damm. Vallentuna naturskyddsförening tycker inte att verksamheten ska tillåtas. Den planerade bergtäkten kommer att läggas där en av Vallentunas största sammanhängande skogsområden ligger. Skogen består av hällmarkstallskog, som är en skogstyp som ska skyddas. Det finns även rödlistade arter i området. Vi tror att det i kommunen finns platser där det är lämpligare att lägga en bergtäkt.