Remiss om ny översiktsplan

Kommunen arbetar för fullt med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av utkastet och kommit med åsikter om planens innehåll. I vårt svar tar vi bland annat upp behovet av tydligare redovisning av hur man tänker göra för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, det behövs även en tydligare inventering/redovisning av vilka naturvärden som kan påverkas av planen. Vi betonar även vikten av den tätortsnära naturen och möjligheten att skapa gröna korridorer – naturremsor som binder samman större naturområden – som är viktiga för olika arters rörlighet.

Du kan läsa hela vårt svar här.