Positivt remissvar för Ormsta Stensta

En del av Vallentuna Naturskyddsförenings arbete är att svara på remisser från kommunen angående detaljplaner och andra planerade ingrepp i naturen. Den senaste remissen gäller området Ormsta Stensta, nordost om Vallentuna Centrum.

Länk till kommunens information om planen

Syftet med planen är att skapa ungefär 320 nya bostäder. Området består idag mest av barrblandskog och tidigare åkermark. Det finns också fornlämningar på platsen.

Vallentuna Naturskyddsförening ser positivt på projektet och anser att projektet kan genomföras om man tar sparar en del lövträd, säkerställer god dagvattenhantering och bevarar skogskanter och fält som idag fungerar som spridningskorridor mellan Rösjö- och Angarnskilarna.

Här kan du läsa vårt svar till kommunen.