Oväntad enighet under Naturskyddsföreningens miljödebatt i Kulturhuset torsdagen 28/8

Så gott som alla inbjudna partier ställde upp med minst en representant i debatten. Det var bara Sverigedemokraterna som uteblev. Följande personer bildade panel inför inbjudna medlemmar och allmänhet:

Svein Tryti från Vänsterpartiet (V)
Jaana Tilles från Socialdemokraterna (S)
Bengt-Åke Grip från Moderaterna (M)
Per Norbäck från Direktdemokraterna (DD)
Margareta Lundberg från Miljöpartiet (Mp)
Lars-Bertil Ohlsson från Kristdemokraterna (KD)
Patrik Lundholm från Centerpartiet (C)
Ylva Mozis från Folkpartiet (Fp)

Vallentuna Naturskyddsförenings ordförande Margareta Lysell hälsade alla välkomna och redogjorde kort för arrangemanget och att politikerna hade fått svara på en enkät. Hon meddelade även att vi inte fått in svar från varken Moderaterna eller Kristdemokraterna (Direktdemokraterna hade inte heller svarat på enkäten). Sedan gav hon ordet till kvällens moderator, Uffe Lindeborg, som är reporter på nättidningen Vallentuna Fria. Uffe inledde med att nämna att Vallentuna försämrat sin position i Miljöaktuellts rankning och att de inte ens finns med bland de kommuner som svarat på Naturskyddsföreningens (riks) enkät inför valet.

Uffe startade debatten med frågan om miljömål som en följd av den försämrade rankningen. ”Är det svårt att sätta miljömål och vilka mål är viktigast?”

Det är svårt att sätta mål enligt C och M. M menar att de styrande partierna är överens om att sätta s.k. SMARTA mål, t.ex. att de ska införa en el-bilsflotta i kommunen. KD och M kritiserade rankningen i sig och menade på att kommunen sätter upp sina egna miljömål oberoende av denna undersökning. Fp tycker att för lite görs på miljöområdet fastän det diskuteras mycket och V anser att beslutade mål inte följs upp. S tyckte det var olyckligt att oppositionen inte får vara med i besluten.

Sedan kom ett inlägg från publiken angående Angarnsjöängen där en representant från Angarnsgruppen (AG) undrade varför så lite görs för att rusta upp det området.

Mp förklarade att de lagt en motion för att kommunen och Länsstyrelsen (LS) skulle ansöka om EUbidrag gemensamt men att den motionen fick avslag i fullmäktige. Till saken hör att Länsstyrelsen får mindre anslag från staten för naturreservat trots att dessa blivit fler. C ville öka trycket på LS och enligt M är det LS som inte gör sitt jobb. Enligt KD har det redan satsats 1,5 mkr på restaurering och de är beredda att skjuta till mer pengar bara man vet vad man ska göra. Representanten från AG sa att den kunskapen redan finns hos dem. En annan åhörare undrade om det inte finns någon person inom kommunen som jobbar med att söka EU-bidrag för bl.a. sådana här projekt. Fp sa att kommunen i så fall hyr in den typen av konsulthjälp.

Nästa ämne var tätortsnära natur och en åhörare undrade varför bygglov gavs till den som avverkade de gamla ekarna i Bällsta (Manhemsvägen). ”Har tätortsnära natur prioritet noll i kommunen?” undrade personen. M förklarade att det var en privat tomt som ekarna stod på och ägaren får göra vad den vill på sin egen tomt. ”Att fastighetsägaren sedan fick bygglov har inget med saken att göra”, enligt M. S menade på att sådant här händer för att kommunen inte har någon ”grönplan” och S har väntat sedan 2009 på att en sådan ska upprättas. S vill förtäta bebyggelsen i centrala Vallentuna för att kunna spara områden som Kristinebergsskogen. V vill bygga längs med Roslagsbanan (RB). I regionplan från 1969 kan man läsa om utvecklingen av Vallentuna. M tyckte den planen fortfarande är bra. KD ser fram emot att Vallentuna utvecklas till en grön småstad. V vill att Kristinebergsskogen ska vara kvar för det är den sista tätortsnära skogen i södra delen av kommunen och S tror inte det är kört än för skogen. DD har röstat emot byggande i det området men av andra skäl. Fp vill bebygga det området men vill utveckla Gävsjöområdet till ett friluftsområde vilket DD trodde skulle bli svårt med tanke på hur det ser ut där. Fp framhöll att Kristinebergsområdet ska bli ett föredöme miljömässigt med miljösmart byggande. KD vill ha ett ”rundare” Vallentuna och då passar det bra med ett bostadsområde där.

Sedan kom frågan om Vallentunasjöns utveckling upp och Örjan Lid upplyste om att projektet kostat 12 mkr hittills. Projektet har pågått sedan 2009 och enligt en annan person i publiken, Sven Blomqvist, docent i systemekologi vid Stockholms universitet, har inget resultat vad gäller siktdjupet uppnåtts än. Han undervisar studenter som under sin Masterskurs (efter 4-5 år på universitet) genomför mätningar av vattenkvaliteten i Vallentunasjön (vid Gustavs brygga). Hans studenter tror inte att de nuvarande metoderna har någon effekt för att öka siktdjupet i sjön. Sven redogjorde kort för alternativa metoder som skulle kunna få större effekt och de samlade politikerna enades om att de skulle överväga att testa dessa alternativa metoder. Debatten gav alltså ett konkret resultat!

Sen ställe Uffe frågan om en kommunekolog behövs inom Vallentuna kommun.

KD ansåg att kompetensen redan finns på Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF). C och Fp ansåg att mer kunskap om miljön behövs generellt inom förvaltningen men tyckte inte att en kommunekolog behövdes. Fp tyckte att konsulter i så fall kunde anlitas men att Vallentuna skulle kunna bli miljöcertifierade som Upplands Väsby är. M tyckte inte att en speciell kommunekolog behövde men att fler personer behövde jobba med miljö inom förvaltningen. Dessutom skulle samarbetet mellan olika verksamheter och andra kommuner kunna öka. KD lyfte fram kulturmiljöområdet som kunde förbättras. Mp har lagt en motion om en hållbarhetscoach men fått avslag och V vill gärna ha en kommunekolog. S vill undersöka vad för kompetens som redan finns först men vill gärna prioritera andra tjänster.

Uffe ville även ha svar på frågan om vilken specifik tjänst som partierna vill inrätta. C vill ha en person som är duktig på upphandling. DD vill ha en som jobbar med utvecklingen av direktdemokrati. Mp vill fortfarande ha en hållbarhetscontroller och S vill ha en kommunjurist medan V svarade att de istället vill ha fler personer som jobbar direkt mot övriga kommuninvånare.

Sista frågan blev hur partierna ställer sig till att Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda och de flesta svarade att de ville de utom Mp som avslöjade att partiet är lite kluvet där.

Där tog två timmars intensiv debatt slut, i alla fall under ledning av Naturskyddsföreningen. Margareta tackade deltagarna och passade på att uppmärsamma våra andra aktiviteter under hösten. Sedan fortsatte samtalet utanför kulturrummet där ett bord med ekologisk frukt och saftiga svenska äpplen väntade.

Vid pennan
Birgitta Skärborn, kassör i Vallentuna Naturskyddförening
2014-08-30