Klimatmat i Åbybergskyrkan

Nästa vecka, den 11 oktober, blir det föredrag i Åbybergskyrkan. Anordnare är Equmeniakyrkan i Vallentuna.

Camilla Sjörs, nutritionist med forskarexamen, berättar om miljömässigt hållbar mat, om hur livsmedelsproduktionen knaprar på jordens resurser och även hur miljön kan påverkas positivt.

Tid: 11 oktober kl 19-21
Plats: Åbybergskyrkan, Bergvägen 2
Inträde: gratis

Positivt remissvar för Ormsta Stensta

En del av Vallentuna Naturskyddsförenings arbete är att svara på remisser från kommunen angående detaljplaner och andra planerade ingrepp i naturen. Den senaste remissen gäller området Ormsta Stensta, nordost om Vallentuna Centrum.

Länk till kommunens information om planen

Syftet med planen är att skapa ungefär 320 nya bostäder. Området består idag mest av barrblandskog och tidigare åkermark. Det finns också fornlämningar på platsen.

Vallentuna Naturskyddsförening ser positivt på projektet och anser att projektet kan genomföras om man tar sparar en del lövträd, säkerställer god dagvattenhantering och bevarar skogskanter och fält som idag fungerar som spridningskorridor mellan Rösjö- och Angarnskilarna.

Här kan du läsa vårt svar till kommunen.

Ny exploatering och igenläggning av våtmark

Vallentuna kommun planerar att exploatera en ny del i Okvista industriområde, för att få plats med verksamheter som inte kan ligga vid bostäder. I förlängningen är syftet att skapa plats för nya företag att etablera sig i kommunen. Mer information om bakgrund och samrådsunderlag hittar du här.


Foto: Vallentuna kommun

Planen är än så länge i samrådsskedet och Vallentunakretsen har gett sin syn på saken i ett inskickat svar. För att man ska kunna bygga på marken behöver en våtmark läggas igen. I våtmarken finns både grodor och paddor, som är fridlysta, och dessa populationer kommer sannolikt att helt utrotas, trots att man planerar att anlägga en damm i närheten. Vi anser att samrådsunderlaget beskriver åtgärder man kan genomföra för att minska konsekvenserna för djurlivet men man har inte redogjort ordentligt för var man faktiskt tänkte göra.

I samrådsunderlaget anser man även att alternativet till att fylla igen dammen är att ta naturreservat i anspråk. Vi ser inte att detta skulle behövas då man kan använda annan mark eller minska det exploaterade området. Sammantaget bedömer vi att området är olämplig för den exploatering som föreslagits.

Remiss om ny översiktsplan

Kommunen arbetar för fullt med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av utkastet och kommit med åsikter om planens innehåll. I vårt svar tar vi bland annat upp behovet av tydligare redovisning av hur man tänker göra för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, det behövs även en tydligare inventering/redovisning av vilka naturvärden som kan påverkas av planen. Vi betonar även vikten av den tätortsnära naturen och möjligheten att skapa gröna korridorer – naturremsor som binder samman större naturområden – som är viktiga för olika arters rörlighet.

Du kan läsa hela vårt svar här.

Klädbytardag

På lördag är det klädbytardag i hela Sverige! Naturskyddsföreningens årliga aktivitet kommer även att hållas här i Vallentuna. Konceptet är enkelt – du tar med dig kläder, och du kan få med dig kläder hem!

Det här behöver du veta
Plats: Kulturhuset, stora mötesrummet
Tid: 14 april kl 11-16
Hur man gör: Ta med dig fräscha plagg som du inte vill ha längre. För varje plagg får du en biljett (max tio stycken). Biljetterna kan du sen växla mot plagg som andra lämnat in.

De plagg som blir över skänks till välgörenhet.

Vi ses!

Remiss om bergtäkt i Norrhall

Naturskyddsföreningen har fått ta del av planerna på att skapa en bergtäkt i Norrhall. Med hjälp av kommentarer från boende i området har vi skrivit ett remissvar, som du hittar här.

Miljöpåverkan som anläggningen kan föra med sig är enligt DKLBC, som söker tillståndet, bland annat buller och damm. Vallentuna naturskyddsförening tycker inte att verksamheten ska tillåtas. Den planerade bergtäkten kommer att läggas där en av Vallentunas största sammanhängande skogsområden ligger. Skogen består av hällmarkstallskog, som är en skogstyp som ska skyddas. Det finns även rödlistade arter i området. Vi tror att det i kommunen finns platser där det är lämpligare att lägga en bergtäkt.

Våren lurar under snötäcket

De är fjorton minusgrader och tjock knarrande snö, men ändå är våren på gång. Det tydligaste vårtecknet är kanske att vi har ett nytt terminsprogram!

Kan man egentligen odla när man bor i en stad? Varför ska man göra det och vilka är vinsterna för en själv och miljön? Med dessa frågor inleder vi våren, då Christina Schaffer från Stockholms Universitet föreläser om stadsodling. Detta gör hon i samband med vårt årsmöte, som äger rum den 21 mars kl 19-21 i Hagasalen i Åbybergskyrkan. Mer information om årsmötet kommer inom kort.

Vi fortsätter våren genom att byta kläder med varandra och är man barn så kan man pyssla med Natursnokarna i Kulturhuset. Sedan besöker vi det vackra naturreservatet Angarn och till sist åker vi till Grävelsta gård och fikar och tittar på arbetet med återställande av naturbetesmarker.

Visst låter det kul? Välkomna till våren med Vallentuna naturskyddsförening!

Åke T Carlestam – en djupt saknad drivkraft i Naturskyddsföreningen Vallentuna

Naturskyddsföreningen i Vallentuna har mist en medlem och mångårig styrelseledamot som i ordets sanna bemärkelse brann för natur- och miljöfrågorna. En mer ihärdig, enveten och drivande person är svårt att finna. Han var en engagerad och alltid närvarande person i styrelsearbetet, och hade många härliga idéer för vår verksamhet, både för den utåtriktade delen mot våra medlemmar och för det arbete som föreningen gör för att påverka samhällsutvecklingen mot långsiktig hållbarhet och bevarande av naturvärden. En stor del av detta arbete består av att svara på remisser, där har Åkes kloka synpunkter varit ovärderliga.

Förutom att vara en källa till inspiration var Åke också mycket kunnig i natur- och miljöfrågor, och väl insatt i det politiska spelet. Han drog sig inte för att kontakta politiker och kommun tills han fått ordentlig respons på sitt ärende. Det gick inte att negligera Åke.

Åke arrangerade i drygt 20 år lieslåttern i Björkby naturreservat, i samarbete med Vallentuna Församling och Hembygdsföreningen. Denna genomfördes på traditionellt vis med spelmän som lättade upp arbetet, avbrott för förtäring och på kvällen slåttergille precis som bonden gjorde förr som tack för gott arbete.

När WWF införde Earth Hour såg Åke till att det också genomfördes som ett arrangemang i samarbete mellan Naturskyddsföreningen och församlingen. Earth Hour innebär att alla lampor släcks under en timme, under parollen ”Change Climate Change”. En symbol för att vi alla kan och måste bidra till den hållbara utvecklingen på planeten. Åke gjorde det till en fest med mat, föredrag och någon lekfull aktivitet som exempelvis en tipspromenad.

Vi i styrelsen för Naturskyddsföreningen Vallentuna är tacksamma för att ha fått känna Åke och ha honom i vår krets. Han är både sörjd och saknad.

Välkommen till hösten

Nu har vi kommit tillbaks från våra semestrar, dagarna blir kortare, kläderna varmare. Det är med andra ord höst, och med hösten kommer förstås ett nytt terminsprogram! Du ser det här till höger. Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till föreningens aktiviteter hösten 2017!