Vår förening

Kretsen Vallentuna Naturskyddsförening har över tusen medlemmar vilket vi är stolta över. Tillsammans kan vi göra skillnad i vår hemkommun. Föreningen ska verka för att skydda, bevara och värna om naturen och miljön i Vallentuna, både den nära tätorten och den längre bort. Föreningen ska också värna den biologiska mångfalden i kommunen, visa naturen i kommunen och väcka intresse samt förståelse för den. Kretsens har en styrelse på ca 8 personer som arbetar enligt en verksamhetsplan som fastställs på kretsens årsmöte i mars varje år.

Verksamhetsområden som vi arbetar inom:

Naturvård för kommunen

Vi vill verka för att naturvården i Vallentuna kommun utvecklas och att värdefulla naturmiljöer bevaras. Exempel på aktiviteter: Bevaka naturvårdsintressen i kommunens planer. Presentera, för politiker, tjänstemän och allmänhet unika eller på andra sätt värdefulla områden och ge förslag till hur de bäst nyttjas/bevaras, innan kommunen vill bygga där. Följa upp hur grönplanen används. Utveckla folder om värdefulla natur- och besöksområden i kommunen. Bevaka Miljödepartementets initiativ till att stödja och ge bidrag till våtmarker, exempelvis kan Helgesjön och/eller Vadadalen vara intressanta platser.

Tätortsnära natur

Vi vill verka för att bevara tätortsnära natur för rekreation så att alla i Vallentuna ska ha tillgång till natur nära bostaden. Föreningen ska speciellt verka för att skogar som är tillräckligt stora för att ge skogskänsla ska bevaras i närheten av bostadsområden, skolor och förskolor för att barn ska kunna vistas där. Exempel på aktiviteter : Fokus kring Kristinebergsskogen samt Lindholmen. Uppmärksamma politiker och allmänheten på frågorna och väcka debatt. Ta fram och belysa fler skogar i kommunen än nedan listade, exempelvis Molnby, Össeby, Kårsta. Följa upp kommunens planer gällande Ubbysjön och eventuellt anläggande av fågeltorn och strövstig.

Ängsmarker & Gräsområden

Vi vill verka för att kommunen utvecklar fler grönområden  (väggrenar, allmänningar, grönytor etc) till ängsmarker.

Exempel på aktiviteter: Kontakt med kommunen gällande skötseln av reservatets marker. Skrivelse till kommunen gällande ängsmarker och hur dessa bidrar till den biologiska mångfalden. Bevaka planerna för Björkbyområdet samt för våtmarksparken

Energi & Klimat

Vi vill verka för att kommunens arbete med klimatanpassning och energieffektivitet utvecklas. Exempel på aktiviteter: Bevaka frågorna i samband med planprocesser, stadsutveckling och infrastruktur. Följa kommunens arbete med klimatanpassningar framför allt kring solenergi

Föra vidare information och initiativ från Naturskyddsföreningen

Föra vidare information från Natursskyddsföreningens Riskorganisation

Exempel på aktiviteter: Aktivt svara på remisser. Hålla föredrag, utflykter och andra aktiviteter. Delta i samrådsgrupper ex Gröna Kilarna, Angarnsgruppen. Representera kretsen i aktiviteter hos Riks- och Län, exempelvis kretskonferenser. Ordna kampanjaktiviteter, klädbytardag, miljövänliga veckan etc. Medverka vid Höstfest, vårmarknader mm. med information och aktiviteter

Arbetsgrupper:

För att fördjupa oss i vissa frågor arbetar vi i arbetsgrupper som har som funktion att fokusera kring ett antal områden. Arbetsgrupperna leds/modereras av någon ur styrelsen och medlemmar bjuds in för att diskutera frågorna samt eventuellt planera för och hålla i aktiviteter. Arbetsgrupperna träffas ett par gånger per år och mellan dessa möten håller styrelsen ordinarie styrelsemöten samt övriga medlemsaktiviteter. Välkommen att delta i en arbetsgrupp. Prata med oss eller mejla ditt intresse till vallentuna@naturskyddsforeningen.se

Klimat & energifrågor 

Exempel på aktiviteter/ämnen: samarbete med kommunen. klädbytardag, bytesdagar, matsedel, spara energi hemma, gång och cykelvägar

Biologisk mångfald

Exempel på aktiviteter/ämnen: ängsmarker och gräsområden, bin, insekter, trädgård

Naturkänsla  

Exempel på aktiviteter/ämnen: livsstilsfrågor, naturvård för kommunen, kartlägga områden, utflykter, skolaktiviteter

Välkommen att höra av dig till oss för att delta i vårt viktiga arbete vallentuna@naturskyddsforeningen.se