Förslag till blåplan – föreningen har svarat

Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en blåplan – en planering för hur man ska förbättra ekologisk och kemisk status för vattenförekomster i kommunen. Blåplanen har flera förslag, bland annat att det ska skapas en tjänst som vattensamordnare, vilket föreningen är positiv till. I några fall önskar föreningen att det finns mer konkreta förslag. […]

Läs mer

Positivt remissvar för Ormsta Stensta

En del av Vallentuna Naturskyddsförenings arbete är att svara på remisser från kommunen angående detaljplaner och andra planerade ingrepp i naturen. Den senaste remissen gäller området Ormsta Stensta, nordost om Vallentuna Centrum. Länk till kommunens information om planen Syftet med planen är att skapa ungefär 320 nya bostäder. Området består idag mest av barrblandskog och […]

Läs mer

Ny exploatering och igenläggning av våtmark

Vallentuna kommun planerar att exploatera en ny del i Okvista industriområde, för att få plats med verksamheter som inte kan ligga vid bostäder. I förlängningen är syftet att skapa plats för nya företag att etablera sig i kommunen. Mer information om bakgrund och samrådsunderlag hittar du här. Foto: Vallentuna kommun Planen är än så länge […]

Läs mer

Remiss om ny översiktsplan

Kommunen arbetar för fullt med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av utkastet och kommit med åsikter om planens innehåll. I vårt svar tar vi bland annat upp behovet av tydligare redovisning av hur man tänker göra för att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer, det behövs även en […]

Läs mer

Remiss om bergtäkt i Norrhall

Naturskyddsföreningen har fått ta del av planerna på att skapa en bergtäkt i Norrhall. Med hjälp av kommentarer från boende i området har vi skrivit ett remissvar, som du hittar här. Miljöpåverkan som anläggningen kan föra med sig är enligt DKLBC, som söker tillståndet, bland annat buller och damm. Vallentuna naturskyddsförening tycker inte att verksamheten […]

Läs mer