Förslag till blåplan – föreningen har svarat

Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en blåplan – en planering för hur man ska förbättra ekologisk och kemisk status för vattenförekomster i kommunen.

Blåplanen har flera förslag, bland annat att det ska skapas en tjänst som vattensamordnare, vilket föreningen är positiv till. I några fall önskar föreningen att det finns mer konkreta förslag. Det gäller bland annat att restaureringen av Vallentunasjön borde inkludera någon form av bearbetning av bottensediment. Vi föreslår också att kommunen undersöker möjligheterna att skapa en fördröjning av avrinningen från Vadadalen/Husaån. Det kan vara positivt för fågellivet och kanske också göra så att mindre näring släpps vidare till Garnsviken.

Naturskyddsföreningen i Vallentuna är mycket positiv till att det tagits fram en blåplan. Det är ett viktigt underlag för att kunna arbeta strategiskt med kommunens vatten. Överlag tycker föreningen att förslaget är bra och ser fram emot utveckling av arbetet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten.

Du kan läsa föreningens remissvar här.